Освітня реформа: Результати та перспективи. 05. Реалізація Плану дій Уряду з поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

Освітня реформа: Результати та перспективи. 05. Реалізація Плану дій Уряду з поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

Реалізація Плану дій Уряду з поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

У сфері дошкільної освіти ключовою проблемою є невідповідність існуючих потреб можливостям забезпечення здобуття цієї освіти дітьми дошкільного віку.
Саме тому Урядом було затверджено план дій на 2017–2019 рр. поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку. Очікувані кількісні показники створення додаткових місць у закладах освіти в 2017–2019 рр. для дітей дошкільного віку передбачені за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування (розпорядження КМУ від 6 грудня 2017 р. № 871-р (зі змінами)).
План дій розроблено на підставі регіональних планів створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, відповідно з 2017 р. до 2020 р. передбачено створити додатково 81 974 місця.
Протягом 2017 р. – І кварталу 2019 р. місцевими органами самоврядування створено майже 55 тис. додаткових місць для дітей дошкільного віку (54 903).
У 2017 р. створено 27 143 місця, 2018 р. – 24 211 місць, у І кварталі 2019 року – 3 549 місць.
У 2018 році додаткові місця створено за рахунок розвитку мережі закладів, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, а саме:

  • уведено в експлуатацію 33 новобудови;
  • реорганізовано 85 закладів освіти із створенням у них дошкільних відділень;
  • реконструйовано 35 закладів дошкільної освіти (ЗДО);
  • відкрито 70 приватних ЗДО;
  • відновлено діяльність 20 закладів, що використовувались не за призначенням;
  • відкрито 25 дитячих садків у пристосованих для цього приміщеннях;
  • відкрито 412 додаткових груп у функціонуючих ЗДО;
  • інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (відновлення діяльності закладів, що функціонували, реорганізація із перепрофілюванням у ЗДО) – 51 ЗДО.

Регіональний розподіл уведених в експлуатацію в 2018 р. закладів дошкільної освіти подано на рис. 1.

Видатки ЗБУ на освіту

За оперативними даними органів управління освітою, протягом 2018 року найбільше місць у ЗДО створено у Київській області (3 530), місті Києві (3 085 місць), а також в Одеській (2 500), Львівській (2 485), Харківській (1 676), Івано-Франківській (1 537), Дніпропетровській (1 083) областях. Разом із цим до кінця 2019 року для виконання розпорядження Кабінету Міністрів України необхідно створити додатково ще 27 071 місце.

Динаміка зміни черги на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти в динаміці (2015–2018 рр.)

Загалом упродовж 2015–2018 рр. черга в ЗДО скоротилась на 63 %, зокрема у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. – на 28 % і станом на кінець 2018 р. становить 33,7 тис. дітей (рис. 2).

Видатки ЗБУ на освіту

Кількість закладів дошкільної освіти в динаміці (2015–2018 рр.)

За даними Державної служби статистики України, станом на кінець 2018 р. в Україні функціонувало 14 898 ЗДО (юридичних осіб). У 2018 році порівняно з 2017 роком мережа таких закладів скоротилась на 0,06 % (9 ЗДО). Разом з тим простежуються зміни у кількості ЗДО залежно від типу місцевості: у міських поселеннях кількість ЗДО збільшилась на 1 %, у сільській місцевості кількість ЗДО, навпаки, скоротилась на 0,7 % (рис. 3).

Видатки ЗБУ на освіту

Кількість дітей у закладах дошкільної освіти України (2015–2018 рр.)

У ЗДО (зі статусом юридичної особи) за даними Державної служби статистики, у 2018 р. здобували освіту 1 278,2 тис. вихованців. Дані, наведені на рисунку 4, демонструють, що тенденція 2015–2017 рр. до збільшення кількості дітей у ЗДО змінюється. Зменшення кількості вихованців закладів дошкільної освіти в 2017-2018 рр. властиве як міській, так і сільській місцевості: кількість вихованців міських ЗДО зменшилась на 1,6 %, сільських – на 3,1 %.

Видатки ЗБУ на освіту

.

Таке зменшення пояснюється демографічними показниками народжуваності (рис. 5).

Видатки ЗБУ на освіту

Динаміка кількості дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць на кінець 2017, 2018 рр.

За даними Державної служби статистики України наприкінці 2018 року ЗДО залишаються перевантаженими в більшості регіонів країни. Проте порівняння з даними кінця 2017 року засвідчує, що у 2018 році перевантаженість закладів дошкільної освіти поступово спадає. Загалом по Україні кількість дітей, які відвідують ЗДО, у розрахунку на 100 місць скоротилась із 112 до 108 (на 3,7 %). У межах норми завантажені заклади Херсонської, Донецької, Черкаської та Луганської областей. У 2018 році до переліку областей, заклади яких завантажені в межах норми, додалась ще Харківська область. Суттєві скорочення кількості дітей у розрахунку на 100 місць зафіксовані в Одеській, Вінницькій, Черкаській областях (скорочення на 9,9 %, 5,8 % та 5,3 % відповідно) (рис. 6).

Видатки ЗБУ на освіту

Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти за віковими категоріями в динаміці (2015–2018 рр.)

Відповідно до розподілу, зображеного на рис. 7, протягом 2015–2018 рр. частка дітей віком 3–5 років, які відвідують ЗДО, від загальної кількості дітей цієї вікової категорії залишається приблизно однаковою. У 2018 р. прослідковуються незначні скорочення щодо частки дітей віком 3–5 років. По Україні цей показник зменшився всього на 1,1 %, у міських поселеннях показник зменшився на 0,8 %, а у сільській місцевості – на 1,6 %.

Видатки ЗБУ на освіту

Кількість дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти, в розрізі регіонів і типу місцевості станом на кінець 2018 р.

У сільській місцевості мережа закладів дошкільної освіти скорочується, у містах – зростає.
Вбачаємо дві причини таких змін: міграція населення, в основному молодих людей, які в пошуках роботи їдуть до великих міст; брак коштів призводить до закриття закладів дошкільної освіти в ОТГ та сільській місцевості.
Відповідно відсоток дітей 5-річного віку, які відвідують ЗДО, у містах вищий, ніж у сільській місцевості (рис. 8).

Видатки ЗБУ на освіту

Відсоток дітей 5-річного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти в динаміці (2015–2018 рр.)

Представлений розподіл (рис. 9) демонструє, що діти п’ятирічного віку, які проживають у міських поселеннях, більшою мірою охоплені дошкільною освітою. По Україні впродовж 2017–2018 рр. спостерігалося зменшення охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості (показник зменшився на 5,3 % та 5,1 % відповідно). Найсуттєвіші зміни спостерігаються у зменшенні частки дітей 5-ти річного віку в міських поселеннях Сумської, Закарпатської, Чернігівської областей (частка дітей 5-ти річного віку зменшилася на 13,5 %, 12 % та 9,3 % відповідно). Серед сільських поселень найсуттєвіші зміни зафіксовані у Черкаській та Рівненській областях (показник зменшився на 11,1 % та 8,8 % відповідно).

Видатки ЗБУ на освіту

Відповідно до розподілу, зображеного на рис. 2.9, з 2015 року по Україні прослідковується негативна тенденція до зміни кількості дітей 5-річного віку,
які відвідують ЗДО. У 2018 році цей показник зменшився на 2,7 % порівняно з 2017 роком. Більш стрімко відбувається скорочення кількості дітей 5-річного віку в закладах сільської місцевості, показник зменшився на 3,2 %. Порівняно з 2017 р. кількість вихованців 5-річного віку міських ЗДО зменшилась на 2,5 %.