Освітня реформа: Результати та перспективи. 06. Кадрове забезпечення у сфері дошкільної освіти

Освітня реформа: Результати та перспективи. 06. Кадрове забезпечення у сфері дошкільної освіти

Кадрове забезпечення у сфері дошкільної освіти

Відповідно до даних Державної служби статистики України, освітній процес у ЗДО в 2018/2019 н. р. забезпечували 137 688 педагогічних працівників, серед яких 98,7 % жіночої статі. У міських ЗДО працює майже 75 % педагогічних працівників, понад 90 % вихователів-методистів, понад 80 % практичних психологів і майже 70 % соціальних педагогів працюють у ЗДО, розташованих у міській місцевості (рис. 1).

Видатки ЗБУ на освіту

Це пов’язано із загальним скороченням населення у сільській місцевості та міграцією громадян до великих міст. Так, за останні 10 років населення у сільській місцевості скоротилось на 1660 тис. осіб, що не могло не позначитися на кадровому забезпеченні ЗДО.

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та віком на кінець 2018 р.

Станом на кінець 2018 р. 136,3 тис. штатних педагогічних працівників системи дошкільної освіти мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), зокрема ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста мають 47,5 тис. осіб (34,5 %); бакалавра, спеціаліста/магістра – 88,8 тис. осіб (64,5 %). Більшість практичних психологів (96,8 %), соціальних педагогів (93,0 %) і вихователів-методистів (93,7 %) мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста/
магістра. Найбільша частка зі ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста серед вихователів (40,6 %), асистентів вихователів у інклюзивних групах (30,5 %), іншого педагогічного персоналу (29,3 %) (рис. 2).

Видатки ЗБУ на освіту

За віковим розподілом найбільша частка (61,6 %; 84,8 тис. осіб) педагогічних працівників у системі дошкільної освіти віком від 36 до 59 років, найменша (8,1 %; 11,7 тис. осіб) – педпрацівники віком 60 років і старше; майже третина (30,3 %; 41,7 тис. осіб) – до 36 років. Зокрема, найбільше педпрацівників до 35 років серед соціальних педагогів (60,9 %) і асистентів вихователів у інклюзивних групах (55,8 %), натомість найбільша частка працівників віком 60 років і старше серед директорів (14,2 %) й іншого педагогічного персоналу (10,4 %). Три чверті директорів ЗДО й вихователів-методистів віком від 36 до
59 років (рис. 3).

Видатки ЗБУ на освіту

Така ситуація викликана порівняно невеликою заробітною платою у сфері дошкільної освіти, що не може конкурувати із більш оплачуваними сферами зайнятості. Саме це спричиняє відтік молодих спеціалістів до інших сфер зайнятості.

Облікова кількість штатних (педагогічних) працівників закладів дошкільної освіти у віці до 35 років за регіонами на кінець 2018 р.

За регіональним розподілом найбільше педагогічних працівників у віці до 35 років працюють у місті Києві, Дніпропетровській і Львівській областях, найменше – у Луганській і Кіровоградській областях (рис. 4).

Видатки ЗБУ на освіту

Облікова кількість штатних (педагогічних) працівників закладів дошкільної освіти у віці 60 років і старше за регіонами на кінець 2018 р.

Загалом по Україні частка педагогічних працівників у віці 60 років і старше становить 8,1 %. Водночас за регіональним розподілом найбільше педагогічних працівників цієї вікової категорії зафіксовано у місті Києві (13,6 % від загальної кількості по Україні) і Дніпропетровській області (11,9 % від загальної кількості по Україні), найменше – у Луганській області (0,8 % від загальної кількості по Україні), також менше 2,0 % педпрацівників у віці 60 років і старше в Тернопільській і Сумській областях (рис. 5).

Видатки ЗБУ на освіту

Облікова кількість штатних працівників закладів дошкільної освіти, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста за регіонами на кінець 2018 р.

Серед штатних працівників системи дошкільної освіти з освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста найбільша частка простежується в Дніпропетровській області (11,9 % від загальної кількості по Україні) і м. Києві (7,7 % від загальної кількості по Україні), найменша – у Чернігівській, Луганській, Рівненській, Сумській і Івано-Франківській (менше ніж 2,0 %) (рис. 6).

Видатки ЗБУ на освіту

Облікова кількість штатних працівників закладів дошкільної освіти, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра за регіонами на кінець 2018 р.

За регіональним розподілом найбільша кількість працівників з освітнім ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста/магістра зафіксована в місті Києві і Дніпропетровській області (9,8 % і 7,6 % від загальної кількості по Україні відповідно); найменше – у Луганській (1,1 % від загальної кількості по Україні), Кіровоградській і Чернівецькій (по 2,4 % від загальної кількості по Україні) областях (рис. 7).

Видатки ЗБУ на освіту

Отже, кількість працівників з освітнім ступенем(освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста або магістра майже втричі перевищує кількість працівників, що мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра. Вагома причина, що обумовлює такий стан, полягає, зокрема, в обсягах державного замовлення на підготовку фахівців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Так, наприклад, обсяг державного замовлення на бакалавра за останні три роки перевищує обсяг державного замовлення на молодшого спеціаліста приблизно у п’ять разів.

Результати всеукраїнського опитування учасників освітнього процесу щодо організації освітнього середовища в закладах дошкільної освіти

Із 9 по 19 квітня 2019 року тривало всеукраїнське дослідження якості дошкільної освіти. Воно проводилось Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України відповідно до виконання пункту 1.2.7. Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2019 рік, затвердженого наказом МОН від 25.01.2019 р. № 61.
Дослідження проведено шляхом опитування учасників освітнього процесу, обробки анкет і аналізу даних про освітні програми, кадровий потенціал, контингент дітей, матеріальні, фінансові та психологічні умови, що створені в ЗДО для забезпечення безпечної життєдіяльності та розвитку дитини.
Для формування вибірки використано дані інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС ДІСО).

Кадровий склад директорів

Виконання щоденних обов’язків директора ЗДО передбачає володіння ним певними компетентностями. Результати анкетування дозволяють стверджувати, що загалом майже половина респондентів (46,2 %) повністю володіє знаннями з фінансової грамотності і більше третини (39,3 %) – з освітнього менеджменту. Разом з тим лише кожен п’ятий повністю обізнаний щодо організації інклюзивного освітнього середовища і лише 3,0 % володіють іноземною мовою (рис. 8).

Видатки ЗБУ на освіту

Дві третини директорів – учасників анкетування – констатують, що ЗДО забезпечені педагогічним і медичним персоналом (66,1 % і 65,0 % відповідно). Кращою виглядає картина щодо забезпечення непедагогічними кадрами (техперсоналом, обслуговуючим персоналом), а саме: три чверті респондентів наголошують, що очолювані ними заклади повністю забезпечені непедагогічним персоналом (рис. 9). Разом з тим 98,3 % вихователів зазначають, що мають помічника вихователя.

Видатки ЗБУ на освіту

Кадровий склад вихователів

Сформовані у вихователя професійні компетентності є запорукою успішної реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, а отже, і формування соціалізованої особистості вихованця, підготовленого для подальшого навчання на інших рівнях освіти. Відповідно до результатів анкетування, більшість вихователів мають необхідні компетентності. Найбільше серед респондентів таких, що мають чітке уявлення про наповнюваність та розвивальний ефект середовища для дітей (75,4 %) та вміють створювати умови й ситуації для розвитку базових навичок дитини (73,9 %). Найменше серед опитаних здатні визначати програму особистісного розвитку дитини (53,3 %) і володіють сучасними педагогічними технологіями (56,5 %) (рис. 10).

Видатки ЗБУ на освіту